Regler för snooker

 

Översatt från engelska av Joakim Hirsch

 

 

Kapitel 1 Utrustning

 

1 Bordet

 

Dimensioner

1a Spelytan, mätt från den del av vallarna som är längst in mot spelytan, mäter 3569mm ´ 1778mm med en tolerans av ± 13mm.

 

Höjd

1b Bordets höjd mätt från golvet till vallarnas översida ska vara mellan 851mm och 876mm.

 

Fickorna

1ci Det ska finnas fickor i hörnen (2 vid den ända av bordet där svart prick finns, även benämnd huvudändan, och 2 vid den ända som är närmast kvarterslinjen, även benämnd fotändan) samt en ficka på mitt på vardera sidan av långvallarna (miljöerna).

1cii Fickornas öppningar ska överensstämma med de mallar som auktoriseras av World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA).

 

Kvarterslinjen och området nedanför denna

1d En rät linje dragen 737mm från insidan av fotändans kortvall, och parallell med denna, kallas kverterslinjen. Denna linje, och området mellan linjen och fotändan, kallas kvarteret.

 

”D:et”

1e ”D:et” är en halvcirkel med centrum mitt på kvarterslinjen och med en radie av 292mm.

 

Prickarna

1f Fyra prickar är markerade på bordets längsgående centrumlinje:
1fi svart prick, belägen 324mm från en punkt lodrätt under den del av huvudändans kortvall som är längst in mot spelytan.
1fii blå prick, belägen mittemellan de delar av kortvallarna som är längst in mot spelytan.
1fiii rosa prick, belägen mittemellan blå prick och den del av huvudändans kortvall som är längst in mot spelytan.
1fiv brun prick, belägen mitt på kvarterslinjen.

Ytterligare 2 prickar finns där ”D:ets” cirkelbåge skär kvarterslinjen. Den till höger, sett från fotändan, kallas gul prick och den till vänster kallas grön prick.

 

 

 

2 Bollarna

 

Bollarna ska vara gjorda i ett tillåtet material och de ska ha en diameter av 52,5mm ± 0,05mm. Dessutom gäller:
2a bollarna ska ha samma vikt med en maximal spridning på 3g inom ett set
2b en boll, eller ett helt bollset, kan bytas ut om spelarna är överens om detta eller om domaren fattar ett sånt beslut.

 

 

3 Kön

 

En kö ska vara minst 914mm lång och får inte avvika väsentligt från den traditionella och allmänt accepterade formen.

 

 

4 Hjälpmedel

 

Diverse olika typer av krattor, långa köer (så kallade "butts" och "half-butts" beroende på längd), köförlängare och adaptorer får användas av spelare när läget så kräver. Dessa kan vara del av den normala uppsättningen vid ett bord, men även tillbehör introducerade av endera spelaren eller domaren accepteras (jmf. kapitel 3 regel 18). Alla förlängare, adaptorer och andra tillbehör för att underlätta stöten måste vara av en typ som godkänts av WPBSA.

 

 

 

Kapitel 2 Definitioner

 

1 Frame

 

Ett frame snooker inleds med den första stöten, med alla bollar placerade enligt kapitel 3 regel 2, och avslutas genom att:
1a någon spelare ger upp när det är hans tur att spela,
1b spelaren vid bordet begär detta när bara svart återstår och det skiljer mer än 7 poäng i dennes favör,
1c den sista sänkningen eller foulen inträffar när bara svart återstår, eller
1d domaren tilldömer en spelare framet i enlighet med kapitel 3 regel 14c eller kapitel 4 regel 2.

 

 

2 Game

 

Ett game består av ett i förväg överenskommet eller stipulerat antal frame.

 

 

3 Match

 

En match består av ett i förväg överenskommet eller stipulerat antal game.

 

 

4 Bollar

 

4a Den vita bollen är köbollen.

4b De 15 röda bollarna och de 6 färgade (färgerna) är objektbollar.

 

 

5 Spelaren vid bordet

 

Den spelare som står i begrepp att stöta, eller håller på att stöta, är vid bordet tills dess att domaren bedömer att han lämnat bordet och det inte längre är hans tur att spela.

 

6 Stöt

 

6a En stöt görs när spelaren vid bordet stöter köspetsen mot köbollen.

6b En stöt är regelrätt när den inte bryter mot dessa regler.

6c En stöt är inte avslutad förrän alla bollar stannat.

6d En stöt kan vara direkt eller indirekt:
6di stöten är direkt om köbollen träffar en objektboll utan att först gå i vall.
6dii stöten är indirekt om köbollen går i en eller flera vallar innan den träffar någon objektboll.

 

7 Sänkning

 

Sänkning är när en objektboll, efter kontakt med någon annan boll och utan att någon överträdelse av dessa regler inträffat, faller i en ficka. Att åstadkomma detta kallas för att sänka en boll.

 

8 Serie

 

En serie är ett antal sänkningar i successiva stötar inom ramen för en spelares tur att spela under ett frame.

 

9 Boll i hand

 

9a Köbollen är i hand
9ai före inledningen av varje frame,
9aii när den har hamnat i en ficka (förlöpt), eller
9aiii när den har tvingats av bordet.

9b Den förblir i hand till dess att den
9bi har spelats regelrätt från i hand, eller
9bii en foul har begåtts när bollen är på bordet.

9c Spelaren vid bordet sägs ha boll i hand när köbollen är i hand enligt ovan.

 

10 Boll i spel

 

10a Köbollen är i spel när den inte är i hand.

10b Objektbollar är i spel från början av ett frame tills dess att de spelats i en ficka eller tvingats av bordet.

10c Färgerna återgår i spel när de placeras på prick.

 

11 Spelbar boll

 

En objektboll som regelrätt kan träffas av köbollen, i första bollträffen, samt varje annan boll som inte tillåts bli träffad på detta sätt men som får sänkas, är spelbar.

 

12 Nominerad boll

 

12a Nominerad boll är den objektboll som spelaren vid bordet säger, eller på annat sätt indikerar till domarens belåtenhet, att han avser träffa med köbollen i dess första bollträff.

12b Om domaren så begär måste spelaren vid bordet tala om vilken boll han nominerar.

 

13 Fri boll

 

Fri boll är en boll som spelaren vid bordet nominerar som spelbar boll när han ligger i mask efter en foul (se kapitel 3 regel 10).

 

14 Boll tvingad av bordet

 

En boll är tvingad av bordet om den kommer till vila någon annan stans än på bordets spelyta eller i en ficka, eller om den plockas upp av spelaren vid bordet när den är i spel med undantag för de lättnader som ges i kapitel 3 regel 14h.

 

15 Foul

 

Varje brott mot dessa regler utgör en foul.

 

16 Mask

 

Köbollen är i mask när det inte är möjligt att träffa någon spelbar boll med en direkt stöt utefter en rät linje på grund av att alla dessa skyms, helt eller delvis, av en eller flera bollar som inte är spelbara. Köbollen är inte i mask om det finns åtminstone en spelbar boll som kan träffas på sina båda ytterkanter utan hindras av en icke spelbar boll.

16a Om köbollen är i hand är den i mask om den hindras enligt ovan från varje position i ”D:et”.

16b Om köbollen hindras från att träffa en spelbar boll på detta sätt av flera icke spelbara bollar

16bi anses den boll som är närmast köbollen vara den maskande, och

16bii om flera hindrande bollar befinner sig på samma avstånd från köbollen så anses alla dessa vara maskande.

16c Om röd är spelbar boll och köbollen hindras från att träffa olika röda av olika icke spelbara bollar, så finns det ingen maskande boll.

16d Spelaren vid bordet är i mask när köbollen är i mask enligt ovan.

16e Köbollen kan inte vara i mask bakom en vall. Om den svängda delen av en vall hindrar köbollen och befinner sig närmare denna än varje hindrande icke spelbar boll, så är köbollen inte i mask.

 

17 Täckt prick

 

En prick är täckt om det är omöjligt att placera en boll på den utan att den vidrör någon annan boll.

 

18 Skjutstöt

 

Skjutstöt är när köspetsen fortfarande vidrör köbollen
18a efter det att köbollen börjat röra sig framåt, eller
18b när köbollen träffar en objektboll, med undantag för om köbollen och objektbollen nästan ligger press mot varandra och köbollen träffar objektbollen mycket tunt.

 

19 Hoppstöt

 

Hoppstöt är när köbollen passerar över någon del av en objektboll, oavsett om objektbollen träffas eller inte, med följande undantag:
19a om köbollen först träffar en objektboll och sedan hoppar över en annan boll,
19b om köbollen hoppar och träffar en objektboll, men inte landar bortanför denna,
19c om köbollen, efter en regelrätt stöt, först går i vall eller träffar en boll och därefter hoppar över en annan boll.

 

20 Miss

 

Miss är när en spelare misslyckas med att, med köbollens första bollträff, träffa en spelbar boll och domaren bedömer att spelaren inte gjort ett tillräckligt bra försök att träffa en spelbar boll.

 

 

 

Kapitel 3 Spelet

 

1 Beskrivning

 

Snooker spelas av två eller fler spelare, antingen individuellt eller i lag. Spelet kan sammanfattas på följande sätt:
1a Alla spelare använder samma vita köboll och det finns 21 objektbollar
- 15 röda vardera värda 1 poäng samt 6 färgade: gul värd 2 poäng, grön värd 3, brun 4, blå 5, rosa 6 och svart 7.
1b En spelare samlar poäng genom att sänka bollar när det är hans tur att spela, röda och färgade i alternerande stötar, tills dess ingen röd finns kvar på bordet, varpå färgerna sänks i stigande ordning efter deras värde.
1c De poäng spelaren får i en stöt läggs till hans totala poäng.
1d Straffpoäng vid foul läggs till motståndarens totalpoäng.

1e En taktik man kan använda när som helst under spelet är att lämna köbollen bakom en icke spelbar boll, så att nästa spelare är i mask. Om en spelare, eller ett lag, ligger under med mer än vad de återstående bollarna maximalt kan ge blir detta spelsätt synnerligen viktigt.
1f Vinnare av ett frame är den spelare eller det lag
1fi som får den högsta totalpoängen,
1fii vars motståndare efterskänker framet, eller
1fiii som blir tilldömd framet i enlighet med kapitel 3 regel 14c eller kapitel 4 regel 2.

1g Vinnare av ett game är den spelare eller det lag som
1gi vinner flest frame eller det stipulerade antalet frame,
1gii får den största totalpoängen över samtliga frame när detta är relevant, eller
1giii blir tilldömd gamet i enlighet med kapitel 4 regel 2.

1h Vinnare av en match är den spelare eller det lag som vinner flest game, eller, när totalpoäng räknas i stället, som har den största totalpoängen räknat över samtliga game.

 

2 Bollarnas placering

 

2a När ett frame inleds är köbollen i hand och objektbollarna placerade som följer:
2ai De röda bollarna läggs i en tätt packad likbent triangel, med den röda som utgör triangelns apex på bordets längsgående mittlinje, mellan rosa prick och huvudändan, och så nära rosa boll som möjligt utan att nudda denna. Triangelns bas ska befinna sig närmare huvudändans kortvall och vara parallell med denna.
2aii Gul boll placeras på "D:ets" högra hörn.
2aiii Grön boll placeras på "D:ets" vänstra hörn.
2aiv Brun boll placeras på brun prick.
2av Blå boll placeras på blå prick.
2avi Rosa boll placeras på rosa prick.
2avii Svart boll placeras på svart prick.
2b När ett frame har börjat får en boll som är i spel rengöras av domaren endast om spelaren vid bordet begär det och om domaren anser detta vara rimligt. Då ska
2bi bollens position, om den inte ligger på prick, markeras med en lämplig markör innan den lyfts från bordet,
2bii markören som representerar den lyfta bollens position anses ha samma värde som bollen själv tills dess att denna lagts tillbaka. Om någon spelare som inte är vid bordet vidrör eller rubbar markören ska han bestraffas som om han var vid bordet, men utan att spelordningen påverkas. Domaren ska därefter, om så krävs, lägga tillbaks markören eller den lyfta bollen på den ursprungliga positionen, på ett i hans egna ögon tillfredsställande sätt, även om markören lyftes bort från bordet av spelaren.

 

3 Tillvägagångssätt

 

Spelarna lottar om vem som ska börja eller kommer överens på annat sätt.
3a När spelordningen bestämts får den inte ändras under ett frame, men efter en foul kan en spelare uppmanas av nästa spelare att spela igen.
3b Spelarna eller lagen ska börja varannat frame.
3c Den första spelaren börjar med boll i hand och framet börjar när köbollen placerats på bordet och träffas av köspetsen, antingen
3ci när en stöt utförs, eller
3cii när köbollen adresseras.
3d För att en stöt ska vara regelrätt krävs att det inte sker något brott mot regel 12, Bestraffningar, enligt nedan.
3e För varje gång en spelare blir vid bordet, och så länge det finns röda bollar kvar, är spelbar boll antingen röd eller en nominerad fri boll, och värdet av varje röd boll, samt eventuellt fri boll, som sänks i samma stöt räknas spelaren tillgodo.
3fi Om en röd, eller fri boll nominerad som röd, sänks ska samma spelare fortsätta och då är nästa spelbara boll den färg som spelaren nominerar. Om även denna sänks räknas dess värde spelaren tillgodo och den färgade bollen placeras på prick.
3fii Serien fortsätter genom att röda och färgade sänks i alternerande stötar, tills dess att inga röda återstår och, när så är tillämpligt, en färgad har spelats följande på sänkningen av den sista röda.
3fiii Färgerna blir efter detta spelbara i ordning efter stigande värde i enlighet med kapitel 3 regel 1a, när de sänks förblir de borta från bordet, med undantag för vad som stipuleras i regel 4 nedan, och spelaren vid bordet fortsätter med nästa spelbara färgad.
3g Röda förblir borta från bordet när de spelats i en ficka eller tvingats av bordet oavsett om en spelare tjänar på att begå en foul. Undantag från denna regel ges i kapitel 3 reglerna 2bii, 9, 14f, 14h och 15.
3h Om spelaren vid bordet inte lyckas sänka någon boll, eller begår en foul, är det nästa spelares tur. Han ska då spela köbollen som den ligger eller från i hand om denna inte ligger på bordet.

 

4 Avslutning av frame, game och match

 

4a När endast svart återstår på bordet, avslutas framet vid första sänkning eller foul, utom ifall båda följande villkor är uppfyllda:
4ai ställningen är lika och
4aii totalpoäng över game eller match inte räknas.
4b Om båda villkoren i 4a ovan är uppfyllda ska
4bi svart placeras på prick,
4bii spelarna lotta och den som vinner lotten väljer vem som ska börja,
4biii nästa spelare spelar från i hand, och
4biv nästa sänkning eller foul avslutar framet.
4c När totalpoäng avgör vem som vinner ett game eller en match, och totalpoängen är lika vid slutet av det sista framet, ska spelarna gå tillväga enligt 4b ovan.

 

5 Att spela från i hand

 

När man spelar från i hand ska köbollen ligga i eller på ”D:et”, men den kan spelas åt godtyckligt håll.
5a Domaren ska på förfrågan tala om ifall köbollen är korrekt placerad (det vill säga inte utanför ”D:et”).
5b Om köspetsen råkar beröra köbollen, och domaren anser att spelaren inte avsåg att göra en stöt, så är köbollen fortfarande inte i spel.

 

6 Att träffa två bollar samtidigt

 

Det är inte tillåtet att träffa två bollar samtidigt, vid köbollens första träff, utom ifall båda dessa är röda eller den ena är nominerad fri boll och den andra är en annan spelbar boll.

7 Att placera färgerna på prick

 

När en färgad boll spelats i en ficka eller tvingats av bordet ska den placeras på prick innan nästa stöt, tills dess att den sänkts i enlighet med kapitel 3 regel 3f.
7a Spelaren är inte ansvarig för om domaren inte placerar bollarna rätt.
7b Om en färg felaktigt placeras på prick efter att ha sänkts, i stigande ordning, i enlighet med kapitel 3 regel 3fiii, ska den tas bort från bordet när misstaget upptäcks varpå spelet fortsätter.
7c Om en stöt görs när en eller flera bollar är felaktigt placerade ska dessa fortsättningsvis anses vara korrekt placerade. Färger som felaktigt saknas på bordet ska placeras på prick:
7ci utan att straff utdöms vid upptäckten om felet begåtts tidigare,
7cii och straff ska utdömas om spelaren vid bordet gjort nästa stöt innan domaren hunnit placera bollen på prick.
7d Om en boll ska placeras på prick, när dess egen prick är täckt, ska den placeras på den högst värda, icke täckta, pricken.
7e Om mer än en boll ska placeras på prick, och deras egna prickar är täckta, ska den högst värda bollen placeras först.
7f Om alla prickar är täckta ska bollen placeras så nära sin egen prick som möjligt, mellan pricken och huvudändans närmaste punkt.
7g För rosa och svart gäller, när alla prickar är täckta och det inte finns plats att placera bollen mellan dess prick och huvudändans närmaste punkt, att bollen ska placeras så nära sin egen prick som möjligt, mellan pricken och fotändan, på den längsgående mittlinjen.
7h En boll som placerats på prick får inte vidröra någon annan boll.
7j För att en färgad boll ska vara korrekt placerad på prick ska den ha placerats för hand på den plats som stipuleras i dessa regler.

 

8 Pressläge

 

8a Om köbollen ligger så att den vidrör en eller flera bollar som är, eller kan nomineras som, spelbara ska domaren säga PRESS (eller TOUCHING BALL) och indikera vilka av dessa spelbara bollar som avses.
8b När pressläge har konstaterats måste spelaren vid bordet stöta köbollen bort från den nuddande bollen, utan att denna rubbas, för att undvika skjutstöt.
8c Förutsatt att spelaren vid bordet inte rubbar objektbollen ska straff inte utdömas om:
8ci bollen är spelbar,
8cii bollen kan nomineras som spelbar och spelaren vid bordet gör detta, eller
8ciii bollen kan nomineras som spelbar, men spelaren nominerar en annan boll som också är nominerbar, varpå köbollen träffar denna i sin första bollträff.
8d Om köbollen vidrör, eller ligger nära, en icke spelbar boll ska domaren, om han tillfrågas huruvida det är pressläge, svara JA eller NEJ. Spelaren vid bordet måste då spela bort från denna utan att den rubbas, enligt ovan, och måste träffa en spelbar boll i köbollens första bollträff.
8e Om köbollen vidrör både en spelbar och en icke spelbar boll ska domaren indikera endast den spelbara bollen som varande i pressläge. Om spelaren vid bordet begär att få veta huruvida även den icke spelbara bollen vidrör köbollen ska domaren upplysa honom.
8f Om domaren är övertygad om att spelaren vid bordet, i stötögonblicket, inte rubbat någon boll i pressläge ska foul inte dömas.
8g Om en stillaliggande objektboll, som inte vidrör köbollen när domaren undersöker situationen, senare, men innan stöten utförts, ses vidröra köbollen, ska bollarna återplaceras till domarens belåtenhet.

 

9 Boll på fickans kant

9a Om en boll faller i en ficka utan att ha träffats av någon annan boll, och utan att vara inblandad i en pågående stöt, ska den återplaceras och de poäng som i övrigt gjordes i stöten räknas.
9b Om bollen annars skulle ha träffats av en boll som var inblandad i stöten:
9bi och ingen överträdelse av dessa regler förekommit, ska alla bollar återplaceras och samma stöt göras igen av samma spelare, eller en annan desäng om spelaren vid bordet så väljer.
9bii och en foul begåtts, bestraffas spelaren vid bordet på föreskrivet sätt, alla bollar återplaceras varpå nästa spelare har de vanliga alternativen efter foul.
9c Om en boll för ett ögonblick balanseraar på kanten till fickan och sen faller i räknas detta som en sänkning och bollen ska inte återplaceras.

 

10 I mask efter foul

 

Om köbollen ligger i mask efter en foul ska domaren deklarera FRI BOLL (se kapitel 2 regel 16).
10a Om nästa spelare väljer att ta nästa stöt,
10ai får han nominera valfri boll som spelbar och
10aii den nominerade bollen betraktas som, och antar samma värde som, den annars spelbara bollen. Om den nominerade bollen sänks ska den placeras på prick.
10b Det är foul om köbollen
10bi inte träffar den nominerade bollen i första bollträffen, eller samtidigt som en spelbar boll i första bollträffen, eller
10bii kommer till vila i mask för alla röda, eller spelbar boll, bakom den nominerade bollen, utom i det fall att endast rosa och svart återstår på bordet.
10c Om fri boll sänks placeras den på prick och värdet av spelbar boll räknas.
10d Om en spelbar boll sänks efter att den nominerade bollen träffats i första bollträffen, eller samtidigt som en spelbar boll i första bollträffen, räknas poängen för spelbar boll och denna förblir borta från bordet.
10e Om både den nominerade bollen och en spelbar boll sänks räknas bara poängen för den spelbara bollen, om denna inte är röd i vilket fall varje sänkt boll räknas. Den fria bollen placeras därefter på prick medan den spelbara bollen förblir borta från bordet.
10f Om den felande spelaren ombeds spela igen gäller inte fri boll.

 

11 Foul

 

Om en foul begås ska domaren omedelbart säga FOUL.
11a Om spelaren vid bordet inte gjort någon stöt avlutas hans tur att spela omedelbart och domaren utdömer straffet.
11b Om en stöt utförts ska domaren vänta tills stöten är avslutad innan han utdömer straffet.
11c Om en foul inte genast utdöms av domaren, eller framgångsrikt hävdas av motståndaren innan nästa stöt görs, är den överspelad.
11d En färg som inte korrekt placerats på prick ska förbli där den är, utom då den inte är på bordet i vilket fall den ska placeras på prick.
11e Alla poäng en spelare gjort i en serie innan han begår en foul räknas honom tillgodo, men spelaren vid bordet får inga poäng för den stöt där en foul begås.
11f I nästa stöt spelas vit från det läge där den kommit till vila, utom ifall vit inte ligger på bordet då den spelas från i hand.
11g Om mer än en foul begås i samma stöt utdöms bara det högsta straffvärdet.
11h Den spelare som begått en foul
11hi bestraffas enligt regel 12 nedan, och
11hii måste spela igen om nästa spelare begär det.

 

12 Bestraffningar

 

En foul bestraffas med fyra poäng om inget högre straff stipuleras i stycke (a) till (d) nedan. Bestraffningen är:
12a värdet av spelbar boll
12ai vid dubbelstöt,
12aii när stöten utförs utan att någon fot berör golvet,
12aiii när en spelare spelar fast det inte är hans tur,
12aiv när en spelare spelar regelvidrigt från i hand, inkluderande öppningsstöten,
12av när köbollen inte träffar någon objektboll,
12avi när köbollen förlöper,
12avii när köbollen hamnar i mask bakom fri boll,
12aviii vid hoppstöt,
12aix vid spel med otillåten kö, eller
12ax när en spelare rådgör med en medspelare i strid med kapitel 3 regel 17e.
12b värdet av spelbar boll eller inblandad boll, vilken som är mest värd,
12bi när en stöt utförs innan alla bollar stannat,
12bii när en stöt utförs innan domaren har placerat alla bollar på prick,
12biii när en boll som inte är spelbar spelas i en ficka,
12biv när köbollen i sin första bollträff träffar en icke spelbar boll,
12bv vid skjutstöt,
12bvi om en boll, annan än köbollen, berörs med köspetsen, när en stöt utförs, eller
12bvii om en boll tvingas av bordet.
12c värdet av spelbar boll, eller det högre värdet av två inblandade bollar, när köbollen i sin första bollträff träffar två bollar samtidigt, utom när de två bollarna är röda eller när de är fri boll och spelbar boll.
12d sju poäng om spelaren vid bordet
12di använder en boll som inte är i spel för något som helst syfte,
12dii använder något föremål för att mäta mellanrum eller avstånd,
12diii spelar på röda bollar, eller fri boll följd av röd, i successiva stötar,
12div använder någon annan boll än vit som köboll efter att ett frame börjat,
12dv inte uttryckligen nominerar en boll när domaren begär detta, eller
12dvi begår en foul efter att ha sänkt röd eller fri boll, men innan han nominerat en färg.

 

13 Spela igen

 

När en spelare väl begärt att en motståndare ska spela igen efter en foul kan begäran inte återkallas. Den felande spelaren som ombetts spela igen är berättigad till
13a att ändra sig vad beträffar
13ai vilken desäng han väljer
13aii vilken spelbar boll han tänker spela på.
13b att få poäng för de bollar han sänker.

 

14 Foul och miss

 

Spelaren vid bordet ska, så gott han kan, försöka träffa en spelbar boll. Om domaren finner att så inte skett ska han döma FOUL OCH MISS, utom ifall endast svart återstår på bordet eller det är ett läge där det är omöjligt att träffa en spelbar boll. I det senare fallet ska det anses att spelaren vid bordet försökt träffa en spelbar boll under förutsättning att han spelat, direkt eller indirekt, i riktning mot en spelbar boll och tillräckligt hårt, enligt domarens mening, för att ha nått den spelbara bollen om ingen hindrande boll, eller bollar, funnits.
14a Efter att foul och miss dömts kan nästa spelare begära att samma spelare ska spela igen som bollarna ligger, eller, om han så önskar, från det föregående läget, i vilket fall spelbar boll ska vara densamma som innan den förra stöten, nämligen:
14ai vilken röd som helst om röd var spelbar boll,
14aii den färg som var spelbar, om ingen röd återstår på bordet, eller
14aiii den färg som spelaren vid bordet väljer, om spelbar boll var en färgad efter att en röd sänkts.
14b Om spelaren vid bordet, i stöten, inte träffar en spelbar boll i köbollens första bollträff, när det är fri väg från köbollen till någon del av någon boll som är eller skulle kunna vara spelbar, ska domaren döma foul och miss om inte endera spelaren behövde straffpoäng från motståndaren innan, eller som ett resultat av, stöten och om domaren anser att missen inte var avsiktlig.
14c Efter att miss har dömts under 14b ovan, när det är fri väg från köbollen till någon boll som är eller skulle kunna vara spelbar, på ett sådant sätt att bollen kunde träffas mitt på (i fallet röd boll ska detta förstås som en hel diameter av någon röd som inte skyms av en färgad), så
14ci ska ytterligare en misslyckad stöt, från samma position, bedömas som FOUL OCH MISS oavsett poängställning, och
14cii om den felande spelaren ombeds spela igen från samma läge ska han varnas av domaren om att ett tredje misslyckande resulterar i att motståndaren blir tilldömd framet.
14d Om spelaren begår ännu en foul, på vilken boll som helst inklusive köbollen, under sina förberedelser för att stöta, efter att köbollen återplacerats i enlighet med denna regel och om det är fri väg från köbollen till någon del av någon boll som är eller skulle kunna vara spelbar, ska miss inte dömas om ingen stöt utförts. I detta fall ska det normala straffet utdömas och
14di nästa spelare kan välja om han vill spela eller begära att samma spelare spelar igen, eller
14dii nästa spelare kan begära att alla bollar återplaceras i sina ursprungliga lägen och att samma spelare spelar igen, och
14diii om situationen ovan uppkommer under en sekvens av stötar som bedömts som miss, så ska eventuella varningar om att framet kan komma att tilldömas motståndaren fortfarande gälla.
14e Miss kan i övrigt dömas efter domarens godtycke.
14f Efter att miss dömts och nästa spelare begärt återplacering av köbollen, ska objektbollar som rubbats förbli där de är om inte domaren anser att detta är till fördel för den felande spelaren. I det senare fallet kan alla eller vissa bollar återplaceras som domaren finner lämpligt och i båda fallen ska eventuella färger, som felaktigt inte finns på bordet, placeras på prick.
14g När en boll återplaceras efter en miss ska både den felande spelaren och nästa spelare konsulteras om dess position, varefter domaren fattar det slutgiltiga beslutet.
14h Om endera spelaren, under en sådan konsultation, rör en boll i spel ska han bestraffas som om han var vid bordet, men utan att spelordningen påverkas. Den vidrörda bollen ska om nödvändigt återplaceras av domaren, som han finner för gott, även om denna lyfts från bordet.

14j Nästa spelare har rätt att fråga domaren om han avser att återplacera fler bollar än köbollen, ifall han skulle begära återplacering och att samma spelare ska spela igen från det ursprungliga läget, och då ska domaren upplysa honom om detta.

 

15 Boll rubbad av annan än spelaren vid bordet

 

Om en boll, i vila eller i rörelse, störs eller rubbas av någon annan än spelaren vid bordet, ska denna återställas av domaren till det läge där han bedömer att den befann sig, eller skulle ha stannat, och detta utan att straff utdöms.
15a Denna regel omfattar de fall där någon annan händelse eller person än spelarens vid bordet medspelare orsakar spelaren vid bordet att störa bollen.
15b Ingen spelare ska bestraffas om domaren stör bollarna.

 

16 Dödläge

 

Om domaren anser att ett dödläge uppstått, eller är i vardande, ska han föreslå spelarna att starta om framet. Om någon spelare motsätter sig detta ska domaren tillåta spelet att fortsätta med förbehållet att situationen måste förändras inom en bestämd period, vanligen efter tre eller fler stötar för varje spelare/lag men efter domarens godtycke. Om situationen är i princip densamma vid slutet av perioden ska domaren återställa poängställningen som den var innan framet startade, bollarna ska läggas upp för att starta ett frame och
16a samma spelare ska öppna framet igen,
16b samma spelordning ska gälla igen.

17 Dubbel

 

17a När ett game spelas mellan två par ska varje par öppna varannat frame, spelordningen ska fastslås vid inledningen av varje frame och ska, när detta beslutats, bibehållas genom hela framet.
17b Spelarna kan byta spelordning mellan två frame.
17c Om en foul begås och det begärs att samma spelare ska spela igen, så ska spelaren som begick foul spela igen även om det inte egentligen var dennes tur att spela. Den ursprungliga spelordningen ska fortsätta gälla även om detta innebär att den felande spelarens partner går miste om sin tur att spela.
17d Om ett frame slutar oavgjort gäller kapitel 3 regel 4. Om det är nödvändigt att placera svart på prick får det par som ska stöta i detta läge välja vem som ska ta stöten. Spelordningen ska därefter vara densamma som tidigare i framet.
17e Medspelare får konferera under ett frame men inte
17ei medan den ena spelaren är vid bordet och befinner sig framme vid bordet.
17eii från den första stöten i en spelares tur att vara vid bordet tills dess hans serie är avslutad.

 

18 Användande av hjälpmedel

 

Spelaren vid bordet ansvarar för säväl placering som borttagande av utrustning som han använder vid bordet.
18a Spelaren vid bordet ansvarar för alla föremål inkusive, men inte begränsat till, krattor och förlängare som han tar med sig till bordet, oavsett om han äger eller har lånat dem (utom om han lånat av domaren), och han bestraffas om han begår foul när han använder denna utrustning.
18b Utrustning som normalt finns vid bordet, och som har tillhandahållits av någon tredje part eller domaren, är inte spelarens ansvar. Om denna utrustning visar sig vara behäftad med fel, och därigenom orsakar att spelaren kommer åt en eller flera bollar, ska foul inte dömas. Domaren ska, om så krävs, återplacera bollarna i enlighet med regel 15 ovan och spelaren vid bordet får, om han är mitt i en serie, fortsätta utan att bestraffas.

 

19 Tolkning

 

19a I dessa regler och definitioner gäller ord som antyder maskulint kön även feminint kön i samma utsträckning.
19b Omständigheter kan göra det nödvändigt att anpassa hur regler tillämpas för personer med fysiska handikapp. I synnerhet, och som exempel, gäller detta:
19bi kapitel 3 regel 12aii kan inte tillämpas på personer i rullstol, och
19bii en spelare som inte kan skilja på färger har rätt att begära att domaren talar om vilken färg en boll har, t.ex.röd eller grön.
19c Om det inte finns någon domare, exempelvis i en sällskapsmatch, fyller motståndarsidan denna funktion för att upprätthålla dessa regler.

 

 

 

Kapitel 4 Spelarna

 

1 Förhalande av spelet

Om domaren anser att en spelare tar onormalt lång tid på sig för att göra en stöt, eller välja en desäng, ska domaren varna honom om att han riskerar att framet tilldöms motståndaren.

 

2 Osportsligt uppträdande

Om en spelare vägrar att fortsätta spelet, eller uppför sig på ett sätt som domaren anser vara avsiktligt eller upprepat osportsligt, inklusive såväl förhalande av spelet efter att ha varnats enligt regel 1 ovan som icke gentlemannamässigt uppförande, ska denne dömas att förlora framet och domaren ska varna honom om att han kommer att tilldöma motståndaren gamet om sådant uppträdande fortsätter.

 

3 Bestraffning

3a Om ett frame pliktats på sätt som beskrivs i detta kapitel ska den felande spelaren
3ai förlora framet, och
3aii plikta alla poäng han fått under framet och motståndaren ska tilldömas ytterligare poäng motsvarande de bollar som ligger på bordet, där varje röd räknas som åtta poäng och eventuella färger som felaktigt inte befinner sig på bordet räknas som om de placerats på prick.
3b Om ett game pliktats på sätt som beskrivs i detta kapitel ska den felande spelaren
3bi förlora det pågående gamet på samma sätt som i 3a, och
3bii dessutom dömas att förlora så många frame som krävs för att han ska förlora gamet om det totala antalet frame är relevant, eller
3biii dessutom dömas att förlora alla återstående frame, vardera med 147-0, om det totala antalet poäng är relevant.

 

4 Spelaren som inte är vid bordet

Den spelare som inte är vid bordet ska undvika att stå eller flytta sig i spelarens vid bordet siktlinje när denne spelar. Han ska stå eller sitta på ett rimligt avstånd från bordet.

 

5 Frånvaro

Om spelaren som inte är vid bordet är frånvarande kan han utse ett ombud att tillvarata hans intressen och samt, vid behov, hävda att en foul begåtts. Ombudet måste tillkännages för domaren innan spelaren avviker.

 

6 Uppgivet frame

6a En spelare kan bara ge upp ett frame när han är vid bordet. Motståndaren har rätt att acceptera eller neka detta. Om han nekar förverkas eftergiften.
6b När totalpoäng räknas och ett frame ges upp ska värdet av alla bollar som återstår på bordet läggas till moståndarsidans poäng. I detta fall ska röda räknas som åtta poäng vardera och eventuella färger som felaktigt inte befinner sig på bordet räknas som om de placerats på prick.

 

 

Kapitel 5 Funktionärerna

 

1 Domaren

1a Domaren ska
1ai ensam döma i frågor om regelrätt eller regelvidrigt spel,
1aii vara fri att fatta beslut för upprätthållande av regelrätt spel i situationer som inte täcks av dessa regler,
1aiii ansvara för korrekt genomförande av gamet i enlighet med dessa regler,
1aiv ingripa om han upptäcker något brott mot dessa regler,
1av tala om för en spelare vilken färg en boll har om han ombeds göra detta, och
1avi rengöra vilken som helst boll om han ombeds göra det och han anser det vara rimligt.
1b Domaren ska inte
1bi besvara frågor som inte sanktioneras av dessa regler,
1bii indikera för en spelare att han håller på att begå en foul,
1biii ge råd eller uttrycka åsikter om sådant som påverkar spelet,
1biv besvara frågor om poängskillnad.
1c Om någon incident undgått domarens uppmärksamhet får han samla information om händelsen från markören, andra funktionärer eller åskådare för att underlätta ett beslut.

 

2 Markören

Markören ska hålla reda på poängen på resultattavlan och assistera domaren i hans åligganden. Han ska också agera protokollförare om nödvändigt.

 

3 Protokollföraren

Protokollföraren ska nedteckna vad som händer i varje stöt, så att man utläsa om foul begåtts och hur många poäng varje spelare eller lag får. Han ska också nedteckna hur stora serier som görs.

 

4 Hjälp av funktionärer

4a På spelarens begäran ska domaren eller markören flytta, och hålla på plats, belysningsapparatur som stör spelaren vid bordet när han ska stöta.
4b Det är tillåtet för domaren eller markören att hjälpa handikappade spelare på sådant sätt omständigheterna kräver.